Constitución dO Clúster da MadeIra

Cando, no ano 1996, naceu o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia parecía claro que, para impulsar o desenvolvemento da industria forestal, era fundamental introducir cambios na forma de xestión, fomentando a cooperación empresarial e institucional.

Para iso, a Consellería de Industria e Comercio, a través do CIS-Madeira, puxo en marcha o proceso de constitución do Cluster da Madeira, como unha ferramenta esencial para contribuír a desenvolver dita cooperación.

O proxecto de constitución do Cluster da Madeira de Galicia comezou a desenvolverse formalmente desde xullo do ano 1999, a través da firma dun convenio de colaboración específico entre a Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia / CIS-Madeira e un equipo técnico da Universidade de Vigo.

A metodoloxía empregada no proceso baseouse nunha serie de estudos previos, tanto a nivel metodológico como a nivel de diagnóstico. Esta documentación serviu para realizar o Diagnóstico Estratéxico da Cadea da Madeira de Galicia, onde se recolleron os aspectos internos que afectan positiva ou negativamente a devandita cadea, así como outras cuestións derivadas da contorna (oportunidades e ameazas). Todo iso apoiado por un resumo descriptivo do conxunto das actividades relacionadas co sector da madeira (a escala global, nacional e rexional), que á súa vez se baseou no Censo de Empresas (elaborado previamente desde o CIS-Madeira) e nunha ampla revisión de fontes bibliográficas.

Durante o proceso de análise e planificación inicial, establecéronse 4 comités de carácter subsectorial: fabricación de chapa e taboleiros; carpintería e mobiliario; pasta de papel, papel e cartón; e aproveitamentos forestais e serrado. Estes comités desenvolveron sesións de traballo coa participación de destacados representantes do sector empresarial, que permitiron identificar e priorizar os factores críticos máis relevantes correspondentes a cada actividade, obténdose os elementos de diagnóstico clave para o desenvolvemento de accións de mellora. Esta información foi sintetizada nun documento (Resumo de Eixes Estratéxicos, Estratexias e Accións de Mellora) para cada un dos catro subsectores indicados.


O Clúster da Madeira de Galicia presentouse oficialmente o día 20 de abril do ano 2001, realizándose pouco despois a Asemblea Constituyente (22 de xuño de 2001), na que se aprobaron os estatutos do Clúster e se elixiu a primeira Xunta Directiva.

En virtude dun convenio de colaboración establecido coa Consellería de Industria e Comercio, a xerencia do Clúster (constituída en 2002) aloxouse inicialmente na sé do CIS-*Madeira.

Froito da colaboración co Centro, xurdiron diversas accións como o primeiro proxecto internacional liderado polo Clúster da Madeira, un proxecto Interreg III B "Espazo Atlántico" para impoulsar as aplicacións industriais da madeira de piñeiro galego (Pinus pinaster).

[Artigo elaborado por Manuel Touza]