En 2021 o CIS-Madeira celebra o seu 25 aniversario. Adicaremos cada mes a recordar algunhas das iniciativas do centro nas áreas de Tecnoloxía, Sector, Construción, Formación e Innovación:

Haga clic aquí para obtener acceso a la Galería.

PROXECTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS APLICACIÓNS INDUSTRIAIS DA MADEIRA DE PINUS PINASTER (ATLANWOOD)

O proxecto ATLANWOOD xurdiu no marco do Programa Comunitario Interreg III-B Espazo Atlántico 2000-2006, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, co obxectivo de favorecer a cooperación transnacional no ámbito da industria transformadora da madeira.

As rexións representadas nesta iniciativa (Aquitania, Centro e Norte de Portugal, e Galicia) corresponden a territorios de clara vocación forestal, con características comúns entre as que destaca unha destacada presenza da especie Pinus pinaster (leer máis)

 

PROXECTOS DE DIVERSIFICACIÓN DAS APLICACIÓNS DA MADEIRA DE EUCALIPTO

Unha das primeiras iniciativas emprendidas desde o CIS-Madeira foi o impulso de accións de I+D+i relacionadas coa valorización da madeira de eucalipto branco, que, xa naquel momento, se situaba entre as principais especies forestais de Galicia.

O primeiro deles foi un proxecto de investigación cooperativa sobre serrado, cofinanciado pola Unión Europea, no que participaron varios serradoiros galegos e portugueses, un fabricante de maquinaria alemán, e un centro tecnolóxico francés (ler máis).

 

TRABALLOS REALIZADOS NO ÁMBITO DO APROVEITAMIENTO DA BIOMASA

O estudo das posibilidades de aproveitamento enerxético da biomasa de matogueira, a utilización de cultivos enerxéticos na produción de biocombustibles sólidos densificados, a optimización da produción e comercialización de biocombustibles forestais para produción de calor, a optimización da produción e da calidade de pélets biocombustibles a partir de diferentes fontes de subministro de materia prima, a incidencia dos factores ambientais e o tipo de almacenaxe foron obxecto de estudo no CIS-Madeira.

As características especiais de Galicia no campo da biomasa, fixeron que (ler máis)

 

CONSTITUCIÓN DO CLÚSTER DA MADEIRA

Cando, no ano 1996, naceu o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia parecía claro que, para impulsar o desenvolvemento da industria forestal, era fundamental introducir cambios na forma de xestión, fomentando a cooperación empresarial e institucional.

Para iso, a Consellería de Industria e Comercio, a través do CIS-Madeira, puxo en marcha o proceso de constitución do Cluster da Madeira, como unha ferramenta esencial para contribuír a desenvolver dita cooperación (ler máis)